v
Budapesti Gazdasági Egyetem
Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Utolsó módosítás dátuma: 2022.11.23.

 

Adatkezelési tájékoztató

Budapesti Gazdasági Egyetem

Online Űrlapkitöltő Rendszer/Online Karrier Platform

1       Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy Adatkezelő) gyűjt és kezel.

Adatkezelő adatai:

Név: Budapesti Gazdasági Egyetem

Intézményi azonosító: FI 82314

Székhely: 1055 Budapest Markó utca 29-31.

Telefon: (+36) 1 301 3428

Fax: (+36) 1 301 3432

Honlap:  https://uni-bge.hu/

Adatkezelést végző szervezeti egység (és elérhetősége): Karrier Iroda (uni-bge.hu)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu

 

2      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)

 

3      Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

 

4      Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

5      Adatkezelési tevékenységek leírása – Online Űrlapkitöltő Rendszer

A Budapesti Gazdasági Egyetem hagyományosan intenzív és széleskörű együttműködést tart fenn a vállalkozási szférával, a kétoldalú előnyökre való törekvés jegyében. Ennek kezelésére kialakította az Egyetem az online Karrier platformját és az online szakmai gyakorlatos űrlapkitöltő rendszerét. A rendszer egy olyan virtuális szintér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei egymásra találhatnak, a szakmai gyakorlattal és duális képzéssel kapcsolatos űrlapok pedig online kerülhetnek kitöltésre.

A cégek rendszerbe történő regisztrációja egy automatikus regisztrációs folyamat, melyben a kötelezően kitöltendő adatok megadása után a regisztráció egy ellenőrző e-mail küldése után automatikusan érvényessé válik.

A regisztrációról a rendszer automatikus tájékoztatást küld az egyetem munkatárásnak. A bejelentkezés a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév segítségével történik.

 

Az online színtér célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával, illetve a hallgatók számára természetessé vált kommunikációs formákra építve a rutinfolyamatokat automatizálásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét.

A belépést követően a rendszer három nagy színtérre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. karrier platform
 3. duális képzés

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok alternatívájaként tesz elérhetővé – célja a szakmai gyakorlat teljes adminisztrációjának, azaz a szakmai gyakorlattal kapcsolatos összes űrlap online úton történő kitöltésének a biztosítása.

 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok a belépést követően válnak elérhetővé, továbbá az adott felhasználó számára a korábban elmentett saját dokumentumai is megtekinthetőek.

5.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja – felhasználói felület

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Partner (szakmai gyakorlóhely) nevében regisztráló személy (felhasználó) adatai:

 

e-mail cím, jelszó, nyelv, vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, telefonszám, cím (telephely)

A rendszer használata regisztrációhoz kötött. A kért személyes adatok a rendszer használatához, a felhasználói fiók létrehozásához és a jogosultságok megfelelő beállításához, kezeléséhez szükségesek.

A regisztrációs folyamat végén a felhasználó által megadott e-mail címre a rendszer egy aktivációs e-mailt küld a regisztráció megerősítéséhez. A regisztrált felhasználó a bejelentkezés után tudják elérni a rendszer funkcióit. A bejelentkezés a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév segítségével történik. A regisztráció törlésére a rendszer lehetőséget biztosít.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Partnerhez (szakmai gyakorlóhelyhez) későbbiekben regisztráló személyeket ellenőrző személy adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, e-mail cím, telefonszámcím, cím (telephely)

Biztonsági okokból a rendszer e-mail értesítést küld a Partnerhez elsőként regisztrált felhasználó által megjelölt ellenőrző személy részére a Partnerhez történő minden további regisztrációról, hogy ellenőrizni tudja a regisztrációt az arra jogosult személy végezte-e.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Az együttműködési megállapodást a Partner (szakmai gyakorlóhely) részéről aláíró (képviselő) személy adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, aláírása, aláírás képe

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében együttműködési megállapodást kell kötni a felsőoktatási intézménynek és a szakmai gyakorlóhelynek a hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítására, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Partner (szakmai gyakorlóhely) együttműködési megállapodásban megjelölt kapcsolattartójának adatai:

 

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, telefonszám, cím (telephely)

A Partnerrel kötendő/megkötött együttműködési megállapodás előkészítése, megkötése, teljesítése, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs folyamatokhoz szükséges kapcsolattartáshoz.

           

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A Partner (szakmai gyakorlóhely) együttműködési megállapodásban megjelölt kapcsolattartójának adatai:

 

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, telefonszám, cím (telephely)

A hallgatóknak a hallgatói felületen lehetőségük van kilistázni azokat a Partnereket, akiknek az Egyetemmel hatályos együttműködési megállapodása van és megtekinteni az adott Partner kapcsolattartójának elérhetőségi adatait a szakmai gyakorlat megszervezése érdekében. A hallgató a kapcsolattartón keresztül tud az adott Partnerhez szakmai gyakorlatra jelentkezni és sikeres jelentkezés esetén a szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Partner (szakmai gyakorlóhely) által a Befogadó Nyilatkozaton megadott – szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatni kívánt – hallgatók adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, Neptun azonosító, kar, szak, e-mail cím

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs folyamatok támogatásához, dokumentálásához, a Befogadó Nyilatkozat – a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató(k) adataival való – elektronikus feltöltéséhez, a hallgató azonosításához. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. része alapján ezen hallgatói adatokat az Egyetem kezeli. A Partner által megadott adat alapján a rendszer ellenőrzi, hogy a Neptun kód és a hozzá megadott név egyezik-e, a megjelölt személy a kiválasztott kar-szakon hallgatója-e az Egyetemnek, szak alapján automatikusan meghatározza a szakirányt, valamint a szakirányhoz meghatározott, előírt szakmai gyakorlati időtartamot, illetve a szakmai gyakorlatra kijelölt időszakot.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Partner (szakmai gyakorlóhely) által az együttműködési megállapodás 2. számú mellékletén (Hallgatói melléklet) megadott – szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatni kívánt – hallgatók adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, Neptun azonosító, kar, szak, képzés típusa, képzés munkarendje, a szakmai gyakorlat időtartama

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján megkötött együttműködési megállapodás teljesítéséhez, a szakmai gyakorlat lebonyolításához. Az együttműködési megállapodás 2. számú mellékletét képező Hallgatói melléklet szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók adataival való elektronikus feltöltéséhez. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. része alapján ezen hallgatói adatokat az Egyetem kezeli.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A szakmai gyakorlat Partner (szakmai gyakorlóhely) által kijelölt felelősének adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs folyamatok támogatása, dokumentálása, az együttműködési megállapodás tervezet - szakmai gyakorlóhely részéről kijelölt szakmai gyakorlat felelősének adataival való – elektronikus feltöltéséhez. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés cd) pontja alapján az együttműködési megállapodás tartalmazza a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A hallgató szakmai gyakorlatának igazolása és értékelése adatai:

 

a szakmai gyakorlaton részt vett hallgató vezetéknéve, keresztneve, Neptun azonosítója, szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó adatok, a gyakorlatvezető/munkahelyi konzulens vezetékneve, keresztneve, pozíciója, a hallgató által betöltött munkakör, a hallgató teljesítményének %-os és opcionálisan szöveges értékelése a szakmai gyakorlóhely által, továbbá az igazolást és értékelést kitöltő neve, pozíciója, e-mail címe, amennyiben nem a szakmai gyakorlat rögzítője töltötte ki.

A szakmai gyakorlat végeztével a szakmai gyakorlóhelynek igazolnia kell, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatát teljesítette, illetve értékelnie kell a hallgató munkavégzését a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés dd) és ee) pontjai alapján az együttműködési megállapodás tartalmazza a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését és a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő értékelését.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

 

5.1.1       Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem a Partner (szakmai gyakorlóhely) nevében regisztrált felhasználók adatait a regisztráció törléséig vagy a rendszerbe történő utolsó belépésétől számított 730 napig kezeli, ezt követően törli.

A törlés előtt adott nappal a rendszer figyelmeztető e-mailt küld, melyben tájékoztatást kap a felhasználó, hogy ha nem jelentkezik be törlésre kerül a regisztráció.

Adatkezelő a Partner (szakmai gyakorlóhely) által megadott kapcsolattartói adatokat, az ellenőrző személy adatait, valamint a szakmai gyakorlat kijelölt felelősének adatait az együttműködési megállapodás teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeli. Adatkezelő ezen személyek változása esetén a korábbi adatokat - erre vonatkozó jelzés esetén – a rendszerből a változás átvezetésével egyidejűleg törli. A megjelölt személyek vagy a Partner (szakmai gyakorlóhely) köteles bejelenteni, ha a fenti határidő előtt az érintett jogviszonya a Partnerrel (szakmai gyakorlóhellyel) megszűnt vagy bármely más okból kifolyólag az adatkezelés célja megszűnt.

Az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. 1. b) és 3. pontja alapján a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatokat, ideértve a hallgató szakmai gyakorlatának teljesítésére vonatkozó adatokat is, a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kezeli.

5.1.2      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem felsővezetői, a Karrier Iroda jogosultsággal rendelkező munkatársai, a szakmai gyakorlattal illetékes oktatók és tanszéki adminisztrátorok, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A GAIA Software Kft., mint a rendszer fejlesztője, a fejlesztési tevékenység kapcsán hozzáférhet az adatokhoz hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése közben.

Cégnév: GAIA Software Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Árpád utca 20.

Adószám: 23980855-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-987584

E-mail: info@gaiasoftware.hu

Honlap: https://gaiasoftware.hu/

Az Egyetem a rendszer működtetéséhez adatfeldolgozót nem von be.

5.2      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja – hallgatói felület

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Neptun rendszerben használt azonosító, jelszó

Bejelentkezés hallgatóknak: hallgatók esetében regisztráció nélküli azonosítás a Neptun kód, jelszó páros megadásával a rendszerbe történő bejelentkezéshez.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

kar, szak, a szakmai gyakorlat előírt időtartama, kezdete, vége

A Partnerrel (szakmai gyakorlóhellyel) kötendő együttműködési megállapodás hallgatói mellékletének elektronikus kitöltéséhez, az adatok pontossága érdekében.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

felvétel féléve, finanszírozás, képzés munkarendje, képzési szint, képzés nyelve

A Partnerrel (szakmai gyakorlóhellyel) kötendő együttműködési megállapodás hallgatói mellékletének elektronikus kitöltéséhez, az adatok pontossága érdekében.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

beszámítási időszak kezdete, vége, partner adatai (ahol a kérvényezett tevékenység történt), a kérvényhez csatolt, a tevékenységet igazoló dokumentum másolata (pl. munkáltatói igazolás)

A hallgató által szakmai gyakorlatként különböző tevékenységek (pl. munkatapasztalat) elismertetése, beszámíttatása.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

 

5.2.1      Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem a Hallgatók regisztrációs és bejelentkezési (Neptun azonosító) adatait a regisztráció törléséig vagy a rendszerbe történő utolsó belépésétől számított 365 napig kezeli, ezt követően törli.

A törlés előtt adott nappal a rendszer figyelmeztető e-mailt küld, melyben tájékoztatást kap a hallgató, hogy ha nem jelentkezik be törlésre kerül a regisztráció.

Az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. 1. b) és 3. pontja alapján a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatokat, ideértve a hallgató szakmai gyakorlatának teljesítésére vonatkozó adatokat is, a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kezeli.

A hallgató által szakmai gyakorlatként elismertetni, beszámíttatni kívánt tevékenységek esetében, amennyiben a beadott kérvény az Egyetem részéről elutasításra kerül, a tevékenység igazolására feltöltött dokumentum és a kérvény adatai az elutasítással egyidejűleg törlésre kerülnek.

5.2.2      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem felsővezetői, a Karrier Iroda jogosultsággal rendelkező munkatársai, a szakmai gyakorlattal illetékes oktatók és tanszéki adminisztrátorok, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A GAIA Software Kft., mint a rendszer fejlesztője, a fejlesztési tevékenység kapcsán hozzáférhet az adatokhoz hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése közben.

Cégnév: GAIA Software Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Árpád utca 20.

Adószám: 23980855-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-987584

E-mail: info@gaiasoftware.hu

Honlap: https://gaiasoftware.hu/

Az Egyetem a rendszer működtetéséhez adatfeldolgozót nem von be.

6      Adatkezelési tevékenység leírása - Online Karrier Platform

A Budapesti Gazdasági Egyetem hagyományosan intenzív és széleskörű együttműködést tart fenn a vállalkozási szférával, a kétoldalú előnyökre való törekvés jegyében. Ennek kezelésére kialakította az Egyetem az Online Karrier Platformját és az Online szakmai gyakorlatos Űrlapkitöltő Rendszerét. A rendszer egy olyan virtuális szintér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei egymásra találhatnak,a szakmai gyakorlattal és duális képzéssel kapcsolatos űrlapok pedig online kerülhetnek kitöltésre.

A cégek rendszerbe történő regisztrációja egy automatikus regisztrációs folyamat, melyben a kötelezően kitöltendő adatok megadása után a regisztráció egy ellenőrző e-mail küldése után automatikusan érvényessé válik.

A regisztrációról a rendszer automatikus tájékoztatást küld az egyetem munkatárásnak. A bejelentkezés a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév segítségével történik.

Az online színtér célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával, illetve a hallgatók számára természetessé vált kommunikációs formákra építve a rutinfolyamatokat automatizálásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét.

A belépést követően a rendszer három nagy színtérre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. online karrier platform
 3. duális képzés

Az Online Karrier Platform egy olyan kétoldalú, online zártkörű rendszer, ahol a cégek saját cégbemutatkozó oldalt hozhatnak létre, illetve álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlatokat lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók részére, melyek csak a BGE jóváhagyását követően válhatnak publikussá a BGE-s hallgatók számára.

A rendszerbe belépő hallgatók a publikus hirdetések és cégbemutatkozó oldalak között kereshetnek, szűrhetne, illetve saját profilt létrehozva összeköthetőek lesznek a cégekkel, és értesítéseket kaphatnak a számukra releváns lehetőségekről.

6.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja - felhasználói felület

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Partner (szakmai gyakorlóhely) nevében regisztráló személy (felhasználó) adatai:

 

e-mail cím, jelszó, nyelv, vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, telefonszám, cím (telephely)

A rendszer használata regisztrációhoz kötött. A kért személyes adatok a rendszer használatához, a felhasználói fiók létrehozásához és a jogosultságok megfelelő beállításához, kezeléséhez szükségesek.

A regisztrációs folyamat végén a felhasználó által megadott e-mail címre a rendszer egy aktivációs e-mailt küld a regisztráció megerősítéséhez. A regisztrált felhasználó a bejelentkezés után tudja elérni a rendszer funkcióit. A bejelentkezés a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév segítségével történik. A regisztráció törlésére a rendszer lehetőséget biztosít.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Partner (szakmai gyakorlóhely) cégbemutatkozó oldalának létrehozása és álláshirdetések feltöltése:

 

kapcsolattartási e-mail cím

A partner felhasználók által létrehozott céges bemutatkozó oldal és feltöltött álláshirdetések addig nem jelenik meg a hallgatóknak, amíg azt az Egyetem dolgozói nem ellenőrizték. Mind a jóváhagyásról, mind az elutasításról e-mail értesítést kap a létrehozó.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

6.1.1       Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a cég nevében Karrierportálra regisztrált felhasználók adatait a regisztráció törléséig vagy a Karrierportálra történő utolsó belépésétől számított 730 napig kezeli, ezt követően törli.

A törlés előtt adott nappal a rendszer figyelmeztető e-mailt küld, melyben tájékoztatást kap a felhasználó, hogy ha nem jelentkezik be törlésre kerül a regisztráció.

6.1.2      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem felsővezetői, a Karrier Iroda jogosultsággal rendelkező munkatársai, a szakmai gyakorlattal illetékes oktatók és tanszéki adminisztrátorok, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A GAIA Software Kft., mint a rendszer fejlesztője, a fejlesztési tevékenység kapcsán hozzáférhet az adatokhoz hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése közben.

Cégnév: GAIA Software Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Árpád utca 20.

Adószám: 23980855-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-987584

E-mail: info@gaiasoftware.hu

Honlap: https://gaiasoftware.hu/

Az Egyetem a rendszer működtetéséhez adatfeldolgozót nem von be.

6.2      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja - hallgatói felület

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Hallgatók belépési adatai:

 

Neptun rendszeren belüli azonosító, jelszó

Bejelentkezés hallgatóknak:

 

Hallgatók esetében regisztráció nélküli azonosítás a Neptun kód, jelszó páros megadásával a rendszerbe történő bejelentkezéshez.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hallgatói álláskeresési profil létrehozásához elengedhetetlen adatok:

 

e-mail cím, hallgatói jogviszony státuszára (aktív/passzív) vonatkozó adat, heti hány órás állást keres, keresett állás típusa, szakterület, álláskeresés helye, nyelvismeret

A rendszer alapvető és egyes funkcióinak elérhetővé tétele, az online karrier platformban a profil elérhetővé tétele a regisztrált cégek számára, ezáltal keresési lehetőség biztosítása a profilok között, szűrés lehetősége a hirdető cégek által megadott preferenciáknak megfelelően, (amennyiben a hallgató a profilját publikussá teszi). Abban az esetben, ha a hallgató folyamatosan szeretne állást keresni, és/vagy szeretne értesítést kapni a megjelenő állásokról, akkor álláskeresési profilt kell létrehoznia. A profil segítségével a keresési feltételek eltárolhatóak.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hallgatói álláskeresési profil létrehozása során opcionálisan megadható adatok:

 

rövid bemutatkozás a hallgatóról (Magamról), tanulmányok, munkatapasztalat, kompetenciák, érdeklődési kör, hobbi, fénykép

Kényelmi funkciók igénybevétele, jelentkezés, a hirdető cég számára önkéntes információk nyújtása a szakmai megfelelősségről, önéletrajz generálásához adattartalom.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Önéletrajz generálás:

 

Hallgatói álláskeresési profilban rögzített adatok

Önéletrajz generálása

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hallgató álláshirdetésre jelentkezése:

 

e-mail cím, önéletrajz, egyéb a hallgató által csatolt dokumentum, hallgatói álláskeresési profilba feltöltött adatok

Az álláshirdetésre jelentkezéssel a hirdető cég számára továbbításra kerülnek a jelentkező adatai.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Álláshírlevélre feliratkozás:

 

e-mail cím

Karrier hírekkel kapcsolatos hírlevél küldés, frissen feltöltött álláshirdetésekről való tájékoztatás heti bontásban.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Új állás megjelenéséről e-mail értesítés:

 

e-mail cím

Álláskeresési profilnak megfelelő új állásról e-mail értesítés küldése.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

6.2.1      Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a Karrierportálra regisztrált hallgatók adatait a regisztráció törléséig vagy a Karrierportálra történő utolsó belépésétől számított 365 napig kezeli, ezt követően törli.

A törlés előtt adott nappal a rendszer figyelmeztető e-mailt küld, melyben tájékoztatást kap a hallgató, hogy ha nem jelentkezik be törlésre kerül a regisztráció.

A heti álláshírlevelet a rendszer addig küld (e-mail-ben), amíg a regisztráció vagy a keresési profil törlésre nem kerül, vagy amíg a hallgató le nem iratkozik az álláshírlevélről. Az álláshírlevélről leiratkozni a profil beállításoknál lehetséges.

A keresési profilnak megfelelő új állásról a rendszer addig küld e-mail értesítést, amíg a regisztráció, vagy a keresési profil törlésre nem kerül, vagy amíg a hallgató le nem iratkozik az értesítésről. A profilnak megfelelő új álláshirdetés értesítéséről leiratkozni a profil beállításoknál lehetséges.

Az Adatkezelő a hallgatók állásra történő jelentkezési adatait, a jelentkezéstől számított 45 napig tárolja, ezután automatikusan törlésre kerül. A jelentkezés adataival az Adatkezelő anonim statisztikát tárol.

6.2.2      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem felsővezetői, a Karrier Iroda jogosultsággal rendelkező munkatársai, a szakmai gyakorlattal illetékes oktatók és tanszéki adminisztrátorok, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A GAIA Software Kft., mint a rendszer fejlesztője, a fejlesztési tevékenység kapcsán hozzáférhet az adatokhoz hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése közben.

Cégnév: GAIA Software Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Árpád utca 20.

Adószám: 23980855-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-987584

E-mail: info@gaiasoftware.hu

Honlap: https://gaiasoftware.hu/

Az Egyetem a rendszer működtetéséhez adatfeldolgozót nem von be.

7      A https://karrierplatform.uni-bge.hu süti (cookie) kezelése

 

Az Online Karrier Platform és Űrlapkitöltő Rendszer a https://karrierplatform.uni-bge.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) érhető el.

A weboldal a jobb működés és a felhasználói élmény javítása érdekében HTTP-sütiket (cookie-kat) használ.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal a felhasználói élményének fokozása érdekében használhat fel. A weboldal különféle sütiket használ, melyek közül egyesek szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. A sütik a böngészőben tárolódnak, és küldésükhöz a felhasználó engedélyére van szükség. A weboldalon megjelenő egyes sütiket harmadik fél szolgáltat.

Saját (BGE) sütik

 

A saját (BGE) sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat engedélyeznek. Ezen sütik a weboldal helyes működéséhez szükségesek.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Szükséges sütik

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

cookieCompliancyAccepted

BGE

a felhasználó sütinyilatkozatot elfogadta

3 hónap

HTTP Cookie

analyticsAccepted

BGE

a felhasználó elfogadta a statisztikai célú sütik használatát

3 hónap

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId

Microsoft

belépett felhasználó munkamenet azonosítója

munkamenet ideje

HTTP Cookie

 

Harmadik fél (Google) sütik

 

A harmadik féltől (Google) származó sütik visszajelzést nyújtanak arról, hogy a felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

A Google Analytics sütiszabályzata elérhető a következő linken:

 

Hogyan használja a Google a cookie­­-kat? – Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek – Google

 

Az Egyetem a weblapon a Google Analytics látogatói IP cím anonimizálás funkcióját használja.

Statisztikai sütik

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

_ga

Google

Egyedi azonosító regisztrálása a felhasználó látogatási szokásai alapján generált statisztikai adatok gyűjtése céljából.

2 év

HTTP Cookie

_gat

Google

Lekérési sebesség lassítása a Google Analytics által.

1 nap

HTTP Cookie

_gid

Google

Egyedi azonosító regisztrálása a felhasználó látogatási szokásai alapján generált statisztikai adatok gyűjtése céljából.

1 nap

HTTP Cookie

collect

Google

A Google Analytics program részére adatok szolgáltatása a felhasználó eszközéről és szokásairól. A felhasználó különböző eszközökön és marketing csatornákon keresztüli követése.

munkamenet ideje

Pixel Tracker

 

A sütik beállításai bármikor megváltoztathatók a böngészőben is.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken lehet tájékozódni:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Safari

 

8      Adatkezelési tevékenység leírása - Duális képzés

A Budapesti Gazdasági Egyetem hagyományosan intenzív és széleskörű együttműködést tart fenn a vállalkozási szférával, a kétoldalú előnyökre való törekvés jegyében. Ennek kezelésére kialakította az Egyetem az Online Karrier Platformját és az Online szakmai gyakorlatos Űrlapkitöltő Rendszerét. A rendszer egy olyan virtuális szintér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei egymásra találhatnak, a szakmai gyakorlattal és a duális képzéssel kapcsolatos űrlapok pedig online kerülhetnek kitöltésre.

A cégek rendszerbe történő regisztrációja egy automatikus regisztrációs folyamat, melyben a kötelezően kitöltendő adatok megadása után a regisztráció egy ellenőrző e-mail küldése után automatikusan érvényessé válik.

A regisztrációról a rendszer automatikus tájékoztatást küld az egyetem munkatárásnak. A bejelentkezés a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév segítségével történik.

Az online színtér célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával, illetve a hallgatók számára természetessé vált kommunikációs formákra építve a rutinfolyamatokat automatizálásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét.

A belépést követően a rendszer három nagy színtérre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. online karrier platform
 3. duális képzés

A duális képzés színtér célja, hogy a duális képzés folyamatainak és nyilvántartásának a teljes körű dokumentálását biztosítsa.

8.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja - felhasználói felület

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

A Duális Partner nevében regisztráló személy (felhasználó) adatai:

 

e-mail cím, jelszó, nyelv, vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, telefonszám, cím (telephely)

A rendszer használata regisztrációhoz kötött. A kért személyes adatok a rendszer használatához, a felhasználói fiók létrehozásához és a jogosultságok megfelelő beállításához, kezeléséhez szükségesek.

A regisztrációs folyamat végén a felhasználó által megadott e-mail címre a rendszer egy aktivációs e-mailt küld a regisztráció megerősítéséhez. A regisztrált felhasználó a bejelentkezés után tudják elérni a rendszer funkcióit. A bejelentkezés a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév segítségével történik. A regisztráció törlésére a rendszer lehetőséget biztosít.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Duális Partnerhez későbbiekben regisztráló személyeket ellenőrző személy adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, e-mail cím, telefonszámcím, cím (telephely)

Biztonsági okokból a rendszer e-mail értesítést küld a Duális Partnerhez elsőként regisztrált felhasználó által megjelölt ellenőrző személy részére a Duális Partnerhez történő minden további regisztrációról, hogy ellenőrizni tudja a regisztrációt az arra jogosult személy végezte-e.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Az együttműködési megállapodást a Duális Partner részéről aláíró (képviselő) személy adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, aláírása, aláírás képe

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében együttműködési megállapodást kell kötni a felsőoktatási intézménynek és a Duális Partnernek a hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítására, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Duális Partner együttműködési megállapodásban megjelölt kapcsolattartójának adatai:

 

e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, pozíció/munkakör, telefonszám, cím (telephely)

A Duális Partnerrel kötendő/megkötött együttműködési megállapodás előkészítése, megkötése, teljesítése, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs folyamatokhoz szükséges kapcsolattartáshoz.

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

A duális képzés Duális Partner által kijelölt felelősének adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím

A duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs folyamatok támogatása, dokumentálása, az együttműködési megállapodás tervezet - Duális Partner részéről kijelölt szakmai gyakorlat felelősének adataival való – elektronikus feltöltéséhez. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés cd) pontja alapján az együttműködési megállapodás tartalmazza a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Duális Partner által az együttműködési megállapodás 2. számú melléklete szerinti – duális képzés keretében foglalkoztatott – hallgatók és a hallgatóval kötött munkaszerződés adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, Neptun azonosító, kar, szak, a képzés finanszírozási formája, a képzés munkarendje, a felvétel féléve, a gyakorlati képzés időtartama félévekben, a gyakorlati képzés konkrét időtartama, a megkötött munkaszerződés száma, a gyakorlati képzés helyszíne, a munkaszerződés száma/iktatószáma

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján megkötött együttműködési megállapodás teljesítéséhez, a szakmai gyakorlat lebonyolításához. Az együttműködési megállapodás 2. számú melléklete szerinti adatok elektronikus feltöltése a Duális Partner által. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. része alapján ezen hallgatói adatokat az Egyetem kezeli.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

A Duális Partner által kijelölt mentor adatai:

 

vezetéknév, keresztnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím

A Duális Partner által kijelölt mentor végzi a hallgató által félévente kötelezően készített projektmunka kijelölését, értékelését és adminisztrációját a rendszerben.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Projektmunka értékeléséhez kapcsolódó adatok:

hallgató vezetékneve, keresztneve, szak, évfolyam, szakmai mentor vezetékneve, keresztneve, a hallgató munkavégzésének pontszámmal és opcionálisan szövegesen történő értékelése, továbbá az értékelő neve, pozíciója, e-mail címe, amennyiben nem a mentor értékelte

A hallgató által félévente kötelezően készített projektmunka értékelése a rendszerben a Duális Partner által kijelölt mentor, illetve az Egyetem által kijelölt bíráló oktató által.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

 

8.1.1       Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem a Duális Partner nevében regisztrált felhasználók adatait a regisztráció törléséig vagy a rendszerbe történő utolsó belépésétől számított 730 napig kezeli, ezt követően törli.

A törlés előtt adott nappal a rendszer figyelmeztető e-mailt küld, melyben tájékoztatást kap a felhasználó, hogy ha nem jelentkezik be törlésre kerül a regisztráció.

Adatkezelő a Duális Partner által megadott kapcsolattartói adatokat, az ellenőrző személy adatait, a szakmai gyakorlat kijelölt felelősének adatait, valamint a mentor adatait az együttműködési megállapodás teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeli. Adatkezelő ezen személyek változása esetén a korábbi adatokat - erre vonatkozó jelzés esetén – a rendszerből a változás átvezetésével egyidejűleg törli. A megjelölt személyek vagy a Duális Partner köteles bejelenteni, ha a fenti határidő előtt az érintett jogviszonya a Duális Partnerrel megszűnt vagy bármely más okból kifolyólag az adatkezelés célja megszűnt.

Az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. 1. b) és 3. pontja alapján a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatokat, ideértve a hallgató szakmai gyakorlatának teljesítésére vonatkozó adatokat is, a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kezeli.

8.1.2      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem felsővezetői, a Karrier Iroda jogosultsággal rendelkező munkatársai, a szakmai gyakorlattal illetékes oktatók és tanszéki adminisztrátorok, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A GAIA Software Kft., mint a rendszer fejlesztője, a fejlesztési tevékenység kapcsán hozzáférhet az adatokhoz hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése közben.

Cégnév: GAIA Software Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Árpád utca 20.

Adószám: 23980855-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-987584

E-mail: info@gaiasoftware.hu

Honlap: https://gaiasoftware.hu/

Az Egyetem a rendszer működtetéséhez adatfeldolgozót nem von be.

 

8.2      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja – hallgatói felület

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Neptun rendszerben használt azonosító, jelszó

Bejelentkezés hallgatóknak: hallgatók esetében regisztráció nélküli azonosítás a Neptun kód, jelszó páros megadásával a rendszerbe történő bejelentkezéshez.

az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

kar, szak, a szakmai gyakorlat előírt időtartama, kezdete, vége

A Partnerrel (szakmai gyakorlóhellyel) kötendő együttműködési megállapodás hallgatói mellékletének elektronikus kitöltéséhez, az adatok pontossága érdekében.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

felvétel féléve, finanszírozás, képzés munkarendje, képzési szint, képzés nyelve

A Partnerrel (szakmai gyakorlóhellyel) kötendő együttműködési megállapodás hallgatói mellékletének elektronikus kitöltéséhez, az adatok pontossága érdekében.

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

8.2.1      Az adatkezelés időtartama

Az Egyetem a Hallgatók regisztrációs és bejelentkezési (Neptun azonosító) adatait a regisztráció törléséig vagy a rendszerbe történő utolsó belépésétől számított 365 napig kezeli, ezt követően törli.

A törlés előtt adott nappal a rendszer figyelmeztető e-mailt küld, melyben tájékoztatást kap a hallgató, hogy ha nem jelentkezik be törlésre kerül a regisztráció.

Az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. 1. b) és 3. pontja alapján a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatokat, ideértve a hallgató szakmai gyakorlatának teljesítésére vonatkozó adatokat is, a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kezeli.

8.2.2      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ön adataihoz a Budapesti Gazdasági Egyetem felsővezetői, a Karrier Iroda jogosultsággal rendelkező munkatársai, a szakmai gyakorlattal illetékes oktatók és tanszéki adminisztrátorok, valamint az Informatikai Központ jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A GAIA Software Kft., mint a rendszer fejlesztője, a fejlesztési tevékenység kapcsán hozzáférhet az adatokhoz hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzése közben.

Cégnév: GAIA Software Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Árpád utca 20.

Adószám: 23980855-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-987584

E-mail: info@gaiasoftware.hu

Honlap: https://gaiasoftware.hu/

Az Egyetem a rendszer működtetéséhez adatfeldolgozót nem von be.

9      A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

9.1       A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

9.2      A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Egyetem a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.3      A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.4      A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyetem kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

9.5      A korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön a 6.5 pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

10    Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

 

11     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

11.1     Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

11.2    Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (www.naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

12    Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.  Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

Vissza